Representanskapsmøte 30. april 2024

25. mars 2024

Det skal avholdes ordinært representantskapsmøte den 30. april 2024. Møtet vil bli avholdt digitalt via videokonferanse i ‘Teams’.

Innkalling med saksdokumenter og vedlegg finner du under.

Deltakelse på representantskapsmøtet

Det vil bli sendt ut kalenderinvitasjon til alle valgte og påmeldte representanter. Kalenderinvitasjonen kan deles med vararepresentanter eller andre, etter behov. Representantskapsmøtet vil være beslutningsdyktig nå 2/3 av de valgte representantene er til stede.

Orientering om aktuelle saker fra selskapet 

Under orientering om aktuelle saker fra selskapet, sak 8/2024 vil det bli informert om ny selskapsavtale som skal sendes til behandling hos eiernes øverste politiske organ i etterkant av møtet.

Møteinnkalling, saksdokumenter og vedlegg:

Innkalling

Sak 2 – årsmelding 2023

Sak 3 – årsregnskap 2024 docx

Sak 4 – budsjett 2025 rev.budsjett 2024

Sak 5 – handlings- og økonomiplan 2025 – 2028

Sak 6 – Styre – valg av styre, styreleder og nestleder 2024

Sak 7 – Rep.skap valg av leder og nestleder i representantskapet 2024

Vedlegg

Arkiv Øst IKS – Årsregnskap 2023

Handlings- og økonomplan 2025-2028

Uavhengig revisors beretning 2023

Årsmelding 2023