Om oss

Arkiv Øst er en arkivinstitusjon som forvalter og oppbevarer arkiv fra våre eierkommuner.

Vi skal ta vare på og tilgjengeliggjøre arkiver fra alle våre eierkommuner. Selskap ble opprettet i 2002 under navnet Østfold interkommunale arkivselskap. Det var kommuner i Østfold og fylkeskommunen som gikk sammen om å opprette selskapet. De første årene drev selskapet særlig med rådgivning, eksempelvis i arkivdanning og ordning av papirarkiv. Selskapet flyttet inn i nye lokaler, med eget depot, høsten 2014. Siden da har det blitt deponert eldre og avsluttede papirarkiver hos oss. Etter hvert har selskapet også tatt imot og deponert elektronisk materiale.

Fra 2020 fikk selskapet flere nye eierkommuner fra gamle Akershus fylke og behovet for utvidet depotplass gjorde at en utvidelse ble nødvendig. Våren 2022 åpnet del to av bygget, med et stort og utvidet depot for papirarkiv og en ny kontorfløy med diverse rom for ordning, skanning og annen infrastruktur.

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss her

Våre eiere

Arkiv Øst eies av 19 kommuner og Viken fylkeskommune

Aremark kommune

Aurskog-Høland kommune

Eidsvoll kommune

Halden kommune

Hurdal kommunevåpen

Hurdal kommune

Hvaler kommune

Indre Østfold kommune

Lillestrøm kommune

Marker kommune

Moss kommune

Nes kommunevåpen

Nes kommune

Nordre Follo kommune

Rakkestad kommune

Rælingen kommune

Råde kommune

Sarpsborg kommune

Skiptvet kommune

Ullensaker kommune

Fylkesvåpenet til Østfold fylke

Viken fylkeskommune

Våler kommune

Styring og organisering av Arkiv Øst

Arkiv Øst ble ble opprettet i 2002. Selskapet styres etter Lov om interkommunale selskaper og eies av 19 kommuner og fylkeskommunen i Viken.

Representantskap

Representantskapet består av en representant fra hver deleier med personlige varamedlemmer. Fylkestinget og kommunestyrene eller bystyrene i eierkommunene velger sine representanter og varamedlemmer. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert. Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Leder: Karoline Fjeldstad, ordfører Rakkestad kommune

Nesteleder: Sindre Martinsen-Evje, tidl. ordfører Sarpsborg kommune

Styre

Styret ble valgt av representantskapet 29. april 2020.

Styreleder: Sigmund Vister, Sarpsborg kommune
Vara: Kjell Liborg, Skiptvet kommune
Nestleder: Anne-Lise Kristoffersen, Viken fylkeskommune
Vara: May-Britt Jonassen, Halden kommune
Styremedlem: Anne-Mona Binde, Moss kommune
Vara: Britt-Unni Baggerød, Moss kommune
Styremedlem: Ståle Ruud, Indre Østfold kommune
Vara: John Firing, Indre Østfold kommune
Ansattes representant: Trine Lise Gressum

Valgkomité

Leder:
Anita Grøseth
, Sarpsborg kommune

Medlemmer:
Inger Auestad
, Moss kommune
Vakant

Varamedlemmer:
Harald Hellerud
, Indre Østfold kommune
Vibeke Sogn-Hansen, Moss kommune
Tone Johanne Brekke, Råde kommune